General

Adhesió a la “Carta de les escoles de Barcelona…

Les evidències científiques i l’empirisme del dia a dia ens demostren que vivim envoltats de fum i soroll fins a l’extrem de fer perillar la nostra salut i, sobretot, la dels nostres fills i filles. Les famílies del Carlit ja vam expressar la nostra preocupació per la qualitat de l’aire que respirem, el soroll i els perills causats pel trànsit rodat en l’entorn immediat de l’escola quan vam elaborar el document de diagnosi del Camí Escolar. Ara, gràcies a la plataforma veïnal Eixample Respira, tenim una nova eina que ens permet conèixer a temps real i escola per escola els nivells de contaminació atmosfèrica als que estan sotmesos els infants de Barcelona durant l’horari escolar: https://www.contaminacio.cat/escoles
Aquí es pot comprovar com el Carlit no està en gaire bona posició i, segons les dades de l’any 2018, igual que 93 de les 101 escoles del Districte (és a dir, el 92%), ha superat en horari escolar els nivells de contaminació recomanats per la mitjana anual. Recordem que la contaminació, causada principalment per vehicles de motor, afecta sobretot als col·lectius més vulnerables. En el cas dels infants, a més a més, la comunitat científica ens alerta del fet que la contaminació no tan sols produeix problemes respiratoris i cardiovasculars sinó que també afecta negativament el desenvolupament cognitiu i neuronal.
Davant d’aquestes dades i perquè l’emergència climàtica i la salut de les nostres criatures ens amoïna sincerament, a l’última assemblea de l’AFA es va votar i aprovar per majoria adherir-nos a la “Carta de les escoles de Barcelona per un aire net” que trobareu adjunta. Us animem a llegir-la, compartir-la i a lluitar per aconseguir un entorn escolar més saludable i segur: Carta de les escoles de Barcelona per un aire net
General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 15 NOVEMBRE 2019

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 de novembre de 2019 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 19 vots a favor i 0 en contra. 

2. CONSELL ESCOLAR: PROGRAMACIÓ GENERAL CURS 2019-2020 2. 

L’escola ha presentat al consell escolar la PGA amb la programació del curs actual, on es descriuen els objectius de cada curs. 

1r i 2n són molt similars a l’any passat. On hi ha més canvis és a cicle mitjà: a 3r faran proves per millorar la comprensió lectora, on s’havia detectat que hi havia certes dificultats. A cicle superior, es reforça la llengua anglesa i s’inicien els ambients. 

L’escola tractarà de fer un seguiment personalitzat per alumne. 

Pel que fa als objectius específics, les famílies consideren que han quedat relegades al “housekeeping day”. També destaquen que no s’han inclòs temes de cohesió social. 

També es comenta que no hi ha calendari definit per als consells escolars. 

Des de l’AFA es farà una proposta de manifest amb les preocupacions de les famílies que es passarà a membres del consell i delegades. Posteriorment es tornarà a presentar a l’assemblea per a la seva aprovació i el consell el presentarà a l’escola. 

3. HOUSEKEEPING DAY 

Per falta de temps, aquest punt de l’ordre del dia queda aplaçat fins a la propera reunió. 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DRETS DELS INFANTS 

Diumenge 24 a les 11h es celebrarà al pati la festa pels drets dels infants. Hi haurà tallers, música, col·laboració de botigues del barri (jocs, còmics, tallers infantils), etc. 

S’anima a totes les famílies a assistir-hi. 

5. COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR: 

Millora entorns escolars 

L’Ajuntament va presentar una proposta de millores a l’entorn de l’escola per incloure- la als propers pressupostos de l’Ajuntament. Van donar un termini de 10 dies per revisar- lo, en el qual famílies arquitectes han presentat una contraproposta. 

Per falta de temps, aquest punt s’explicarà més detalladament a la propera reunió. 

Eixample respira 

S’han publicat dades dels nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona. Els nivells de contaminació, especialment al districte de l’Eixample, sobrepassen de bon tros les recomanacions de la OMS. 

Es volen fer accions comunes de denúncia entre totes les escoles i la comunitat veïnal. 

Es proposa l’adhesió de l’AFA com a entitat a la comunitat veïnal: s’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

6. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

S’han apuntat molts nens a escacs i falten 5 taulells. Es sol·licitarà a les famílies, a través de les delegades, si tenen taulells que puguin cedir a l’AFA. En cas de que en segueixin faltant, es compraran els que calguin. S’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

7. COMISSIÓ FEM XARXA 

Es presenta la informació de com altres escoles del barri gestionen algunes qüestions com la biblioteca, neteja d’instal·lacions, etc. 

8. PRECS I PREGUNTES 

La classe de tercer proposa fer unes colònies per als infants que no els hi toca aquest any. A 3r, de 21 nens 18 ja han confirmat que hi estan interessats. La proposta també s’ha obert als infants de 1r. 

Si l’activitat funciona, es proposa que s’ofereixi tots els anys, fent-ne la gestió des de l’AFA. 

Es proposa també obrir-ho als nens d’altres cursos que sí que fan colònies (2n, 4t i 6è). 

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA 

Hem assistit a la reunió 42 persones (representant 65 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès a 43 infants. 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta. 

La Secretària                                                                        La Presidenta 

Attma Castaño Silva                                                           Sheila Garcia Puig

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 25 D’OCTUBRE DE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 A 25 D’OCTUBRE DE 2019

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 25 d’octubre de 2019, a les 16:45h al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988.

 

1. PRESENTACIÓ MEMÒRIA CURS 2018-19 I OBJECTIUS DEL NOU CURS

Es fa un resum de totes les activitats gestionades per l’AFA i les comissions durant el curs passat.

Es presenta una proposta d’objectius per al curs 2019-20:
Participació de les famílies

Menys del 25% de les famílies participen en reunions i altres activitats. Es proposa buscar maneres per involucrar més famílies:

– Programació de totes les reunions de l’any. El calendari es publicarà a la web.

– Noves vies d’organització dels espais de participació (trobar altres vies a part de les assemblees).

Housekeeping Day

Es proposa la creació d’un “Housekeeping day” en què les famílies col·laborin fent tasques de manteniment senzilles, i així complementar les tasques de manteniment que es duen a terme des del Consorci. Cal consultar a l’Escola d’on sortirien els diners necessaris per al material a emprar en aquestes accions de manteniment.

S’exposa l’existència d’una bossa d’hores de persones que fan serveis comunitaris (per exemple per delictes de conducció) i que donen servei a altres centres educatius. Una altra proposta és posar a disposició les instal·lacions per fer anuncis, etc. I que l’Escola en rebi diners a canvi que es podrien invertir en aquestes accions. Es presentaran ambdues propostes a l’Escola.

De totes les accions solucionades a banda del Consorci se’n faria un pressupost (tant de material emprat com d’hores invertides) per tal de presentar-lo al Consorci.

En propera reunió es decidirà l’abast de les accions que estem disposats a dur a terme com a famílies.

Accions de denúncia

Sol·licitud de tendals per al pati gran: a finals del curs passat es va presentar la sol·licitud, seguim a l’espera de rebre resposta. Es proposa demanar hora al Consorci per parlar-ne presencialment i fer més pressió.

Escola inclusiva

El personal de suport és el mateix d’altres cursos però aquest curs no s’ha cobert el terç d’una de les educadores. Es va enviar una carta urgent de part de l’AFA i Consell escolar amb les signatures de les famílies per a reclamar tenir les mateixes hores d’educadors de SIEI que el curs passat.

El Consorci no ha respost a la carta. Però l’equip directiu ha informat a la junta de l’AFA, que després d’una reclamació, s’han ampliat les hores de vetlladors a 19 hores per aquest curs (4 hores més que el curs passat).

 

2. PRESENTACIÓ PRESSUPOST CURS 2019-20

Cercar noves formes de finançament per poder fer més sostenible econòmicament l’AFA: subvencions, col·laboració amb altres entitats o projectes, repensar les quotes.

Pressupost:

Aquest any han baixat molt les famílies sòcies (de 154 a 105). Això comporta que no s’arribi a cobrir les despeses mínimes (saldo negatiu). El romanent permet cobrir despeses d’aquest curs, però anirà disminuint si no es prenen mesures.

Es proposa buscar noves vies de finançament l’AFA.

Es vota el pressupost presentat, el qual s’aprova per 33 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

 

3. COMISSIÓ FEM XARXA

Explica que ja hi ha data d’obertura per a l’ institut Angeleta Ferrer.

Comenten que l’escola 9 Graons té un problema al pati amb presència d’amiant i que l’AFA s’està mobilitzant molt en mitjans públic. Reflexionant que potser la nostra AFA podria fer el mateix amb les denúncies que es duen a terme.

 

4. COMISSIÓ NATURA

L’any passat es va presentar un pressupost per posar flors al voltant de la pista al pati gran. Les flors es podrien fabricar a l’hort. Es va presentar a direcció per demanar recursos per part de l’Escola; l’Escola hauria de presentar pressupost per demanar els diners al Consorci.

Com a alternatives, es proposa:

·         Buscar altres vies per aconseguir recursos necessaris (subvencions, etc.)

·         Començar per un trosset de pati enlloc de fer-ho tot de cop.

·         Vincular el projecte a una entitat o serveis comunitaris, per exemple Cicles Formatius, etc.

 

5. ALTRES

S’informa de la concessió a l’escola d’una subvenció per a fruita. A partir del mes de novembre , un cop al mes es rebran capses de fruita per tal de complementar l’esmorzar dels infants.

 

6. PRECS I PREGUNTES
Camí escolar

Ja s’ha rebut proposta del Consorci amb una sèrie d’actuacions que es faran abans de que comenci el proper curs. Aquesta proposta s’ha d’estudiar per part de la comissió i fer-hi contrapropostes si s’escau.

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 33 persones (representant 47 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès a 23 infants.

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                                Sheila Garcia Puig

 

 

General

Challenge Cros Escolar 19-20

Challenge Cros Escolar 19-20

Un any més s’inicien les curses organitzades pel CEEB i on algunes entitats dels diversos Districtes hi col·laboren.

 

La quota és de 12€ + 4€ d’assegurança per als nascuts del 2002 al 2011.

Pels nascuts entre 2012 al 2016 el cost és de 12€ + 1,5€.

Aquesta quota et dona dret a gaudir de totes les curses.

 

Tos els esportistes que ja participen en activitats competitives del CEEB no hauran de tornar a pagar l’assegurança.

 

Calendari

Cros Data
XVI SANT MARTÍ Diumenge 17 novembre 2019
XIII SANTS MONTJUÏC Diumenge 1 desembre 2019
XVII CROS DE LES CORTS Diumenge 26 gener 2020
XI EIXAMPLE Diumenge 9 febrer 2020
XIV CIUTAT VELLA Diumenge 22 març 2020
XIII NOU BARRIS Diumenge 19 abril 2020
XI SANT ANDREU Diumenge 10 maig 2020
Cursa Suma’t + premis Diumenge 10 maig 2020

 

Inscripcions

Tots els que vulgueu participar, podeu adreçar-vos al vostre coordinador/a d’activitats esportives extraescolars per formalitzar la inscripció, caldrà omplir una butlleta (dades personals + CatSalut) i abonar la quota de participació en efectiu. Consulteu els horaris d’atenció de la vostra escola.

Fitxa inscripció Cros 19-20

Límit inscripció per a la 1a cursa fins el 13 de novembre a les 18.30 hores.

A partir d’aquesta data es podran formalitzar inscripcions per a posteriors curses fins les 18.30 hores del dimecres anterior a cada jornada. No s’accepten inscripcions el mateix dia de la prova.

 

Informació

Un cop tramitin la inscripció es generarà automàticament el teu dorsal. Te l’enviaran per e-mail.

 

A partir de que us comuniquem que la vostra inscripció ha estat tramitada correctament podreu consultar al nostre web tota la informació respecte les curses (lloc, circuit, resultats…)