ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 17 GENER 2020

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988, A 17 DE GENER DE 2020

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de gener de 2020 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 21 vots a favor i 0 en contra.

2. GESTIONS AFA

Canvi de nom a AFA

El canvi de nom a AFA segueix en curs, en espera de resposta.

Acollides matinals esporàdiques

S’informa que, per temes de ratis, no es poden quedar menors de 3 anys a l’acollida.

Segons estava estipulat, per fer ús de l’acollida matinal cal ser soci de l’AFA. No obstant, algunes famílies que no son sòcies han presentat queixes; l’escola suggereix posar preu per a famílies no sòcies. Es proposa establir un preu per a famílies no sòcies de 4€ (preu soci 3,30€).

S’aprova la quota de no socis de 4€ per 20 vots a favor, 2 abstencions i 0 vots en contra.

3. PAPER DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

Es demana a tots els assistents que opinin sobre:

 • Què oferim a l’escola?
 • Què necessitem de l’escola?

En els següents àmbits:

 • Acompanyament de les nostres filles i fills en concordança amb l’escola.
 • Nivell d’implicació de les famílies dins l’aula.
 • Implicació i definició de les funcions de les famílies per millorar la convivència.
 • Relació de les famílies amb l’entorn i l’escola.

Des de la junta de l’AFA es recolliran totes les opinions i propostes i es prepararà un document per presentar-lo a l’escola.

 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DE CARNESTOLTES

Rua de Carnestoltes Dreta de l’Eixample

El 21 de febrer hi ha la rua de Carnestoltes a la dreta de l’eixample, on hi participen entitats i associacions del barri. Comença a l’Escola Concepció a les 17 – 17:30h. Es proposa participar-hi.

S’aprova participar-hi per 20 vots a favor, 6 abstencions i 0 vots en contra.

Festa de carnestoltes de l’AFA

La festa de carnestoltes de l’AFA serà l’1 de març, per evitar el cap de setmana anterior on el dia 24 de febrer és dia de lliure elecció.

5. CONSELL ESCOLAR

Les obres estan en curs i acabaran amb la reparació de la font.

S’ha fet alguna modificació del PGA.

Projecte pati: a finals de gener ve una persona d’Escoles + Sostenibles per ajudar l’escola a engegar l’hort.

Des de la comissió de natura comenten que no reben feedback de les propostes que presenten a l’escola. Es comentarà des de la junta amb l’equip directiu.

6. PROGRAMA ENTORNS ESCOLARS

Els canvis que s’han aprovat per millorar l’entorn escolar són els següents:

 • Canvi de contenidors al xamfrà
 • Guanyar espai mitjançant parklets (jardineres de fusta) davant de l’entrada
 • Escocells afectats amb paviment drenant
 • Aparcabicicletes fins al pas de zebra
 • Motiu pictòric a terra
 • Estudiaran la possibilitat de ficar un semàfor i pas de zebra que connecti el passatge i l’accés a l’interior d’illa

7. COMISSIÓ MENJADOR

Les noves propostes de funcionament del menjador ja s’han iniciat i estan funcionant molt bé.

8. PRECS I PREGUNTES

S’ha aconseguit un taulell d’escacs i se n’han comprat tres de nous.

Es sol·licita a la Junta que demani informació a l’equip directiu sobre

 • Inici dels esmorzars amb fruita previstos.
 • Possibilitat de deixar els patinets dins de l’escola.

9. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 40 infants) i el servei d’acollida ha atès a 20 infants.

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                                 Sheila Garcia Puig