ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 15 NOVEMBRE 2019

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 de novembre de 2019 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 19 vots a favor i 0 en contra. 

2. CONSELL ESCOLAR: PROGRAMACIÓ GENERAL CURS 2019-2020 2. 

L’escola ha presentat al consell escolar la PGA amb la programació del curs actual, on es descriuen els objectius de cada curs. 

1r i 2n són molt similars a l’any passat. On hi ha més canvis és a cicle mitjà: a 3r faran proves per millorar la comprensió lectora, on s’havia detectat que hi havia certes dificultats. A cicle superior, es reforça la llengua anglesa i s’inicien els ambients. 

L’escola tractarà de fer un seguiment personalitzat per alumne. 

Pel que fa als objectius específics, les famílies consideren que han quedat relegades al “housekeeping day”. També destaquen que no s’han inclòs temes de cohesió social. 

També es comenta que no hi ha calendari definit per als consells escolars. 

Des de l’AFA es farà una proposta de manifest amb les preocupacions de les famílies que es passarà a membres del consell i delegades. Posteriorment es tornarà a presentar a l’assemblea per a la seva aprovació i el consell el presentarà a l’escola. 

3. HOUSEKEEPING DAY 

Per falta de temps, aquest punt de l’ordre del dia queda aplaçat fins a la propera reunió. 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DRETS DELS INFANTS 

Diumenge 24 a les 11h es celebrarà al pati la festa pels drets dels infants. Hi haurà tallers, música, col·laboració de botigues del barri (jocs, còmics, tallers infantils), etc. 

S’anima a totes les famílies a assistir-hi. 

5. COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR: 

Millora entorns escolars 

L’Ajuntament va presentar una proposta de millores a l’entorn de l’escola per incloure- la als propers pressupostos de l’Ajuntament. Van donar un termini de 10 dies per revisar- lo, en el qual famílies arquitectes han presentat una contraproposta. 

Per falta de temps, aquest punt s’explicarà més detalladament a la propera reunió. 

Eixample respira 

S’han publicat dades dels nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona. Els nivells de contaminació, especialment al districte de l’Eixample, sobrepassen de bon tros les recomanacions de la OMS. 

Es volen fer accions comunes de denúncia entre totes les escoles i la comunitat veïnal. 

Es proposa l’adhesió de l’AFA com a entitat a la comunitat veïnal: s’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

6. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

S’han apuntat molts nens a escacs i falten 5 taulells. Es sol·licitarà a les famílies, a través de les delegades, si tenen taulells que puguin cedir a l’AFA. En cas de que en segueixin faltant, es compraran els que calguin. S’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

7. COMISSIÓ FEM XARXA 

Es presenta la informació de com altres escoles del barri gestionen algunes qüestions com la biblioteca, neteja d’instal·lacions, etc. 

8. PRECS I PREGUNTES 

La classe de tercer proposa fer unes colònies per als infants que no els hi toca aquest any. A 3r, de 21 nens 18 ja han confirmat que hi estan interessats. La proposta també s’ha obert als infants de 1r. 

Si l’activitat funciona, es proposa que s’ofereixi tots els anys, fent-ne la gestió des de l’AFA. 

Es proposa també obrir-ho als nens d’altres cursos que sí que fan colònies (2n, 4t i 6è). 

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA 

Hem assistit a la reunió 42 persones (representant 65 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès a 43 infants. 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta. 

La Secretària                                                                        La Presidenta 

Attma Castaño Silva                                                           Sheila Garcia Puig