ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 25 D’OCTUBRE DE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 A 25 D’OCTUBRE DE 2019

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 25 d’octubre de 2019, a les 16:45h al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988.

 

1. PRESENTACIÓ MEMÒRIA CURS 2018-19 I OBJECTIUS DEL NOU CURS

Es fa un resum de totes les activitats gestionades per l’AFA i les comissions durant el curs passat.

Es presenta una proposta d’objectius per al curs 2019-20:
Participació de les famílies

Menys del 25% de les famílies participen en reunions i altres activitats. Es proposa buscar maneres per involucrar més famílies:

– Programació de totes les reunions de l’any. El calendari es publicarà a la web.

– Noves vies d’organització dels espais de participació (trobar altres vies a part de les assemblees).

Housekeeping Day

Es proposa la creació d’un “Housekeeping day” en què les famílies col·laborin fent tasques de manteniment senzilles, i així complementar les tasques de manteniment que es duen a terme des del Consorci. Cal consultar a l’Escola d’on sortirien els diners necessaris per al material a emprar en aquestes accions de manteniment.

S’exposa l’existència d’una bossa d’hores de persones que fan serveis comunitaris (per exemple per delictes de conducció) i que donen servei a altres centres educatius. Una altra proposta és posar a disposició les instal·lacions per fer anuncis, etc. I que l’Escola en rebi diners a canvi que es podrien invertir en aquestes accions. Es presentaran ambdues propostes a l’Escola.

De totes les accions solucionades a banda del Consorci se’n faria un pressupost (tant de material emprat com d’hores invertides) per tal de presentar-lo al Consorci.

En propera reunió es decidirà l’abast de les accions que estem disposats a dur a terme com a famílies.

Accions de denúncia

Sol·licitud de tendals per al pati gran: a finals del curs passat es va presentar la sol·licitud, seguim a l’espera de rebre resposta. Es proposa demanar hora al Consorci per parlar-ne presencialment i fer més pressió.

Escola inclusiva

El personal de suport és el mateix d’altres cursos però aquest curs no s’ha cobert el terç d’una de les educadores. Es va enviar una carta urgent de part de l’AFA i Consell escolar amb les signatures de les famílies per a reclamar tenir les mateixes hores d’educadors de SIEI que el curs passat.

El Consorci no ha respost a la carta. Però l’equip directiu ha informat a la junta de l’AFA, que després d’una reclamació, s’han ampliat les hores de vetlladors a 19 hores per aquest curs (4 hores més que el curs passat).

 

2. PRESENTACIÓ PRESSUPOST CURS 2019-20

Cercar noves formes de finançament per poder fer més sostenible econòmicament l’AFA: subvencions, col·laboració amb altres entitats o projectes, repensar les quotes.

Pressupost:

Aquest any han baixat molt les famílies sòcies (de 154 a 105). Això comporta que no s’arribi a cobrir les despeses mínimes (saldo negatiu). El romanent permet cobrir despeses d’aquest curs, però anirà disminuint si no es prenen mesures.

Es proposa buscar noves vies de finançament l’AFA.

Es vota el pressupost presentat, el qual s’aprova per 33 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

 

3. COMISSIÓ FEM XARXA

Explica que ja hi ha data d’obertura per a l’ institut Angeleta Ferrer.

Comenten que l’escola 9 Graons té un problema al pati amb presència d’amiant i que l’AFA s’està mobilitzant molt en mitjans públic. Reflexionant que potser la nostra AFA podria fer el mateix amb les denúncies que es duen a terme.

 

4. COMISSIÓ NATURA

L’any passat es va presentar un pressupost per posar flors al voltant de la pista al pati gran. Les flors es podrien fabricar a l’hort. Es va presentar a direcció per demanar recursos per part de l’Escola; l’Escola hauria de presentar pressupost per demanar els diners al Consorci.

Com a alternatives, es proposa:

·         Buscar altres vies per aconseguir recursos necessaris (subvencions, etc.)

·         Començar per un trosset de pati enlloc de fer-ho tot de cop.

·         Vincular el projecte a una entitat o serveis comunitaris, per exemple Cicles Formatius, etc.

 

5. ALTRES

S’informa de la concessió a l’escola d’una subvenció per a fruita. A partir del mes de novembre , un cop al mes es rebran capses de fruita per tal de complementar l’esmorzar dels infants.

 

6. PRECS I PREGUNTES
Camí escolar

Ja s’ha rebut proposta del Consorci amb una sèrie d’actuacions que es faran abans de que comenci el proper curs. Aquesta proposta s’ha d’estudiar per part de la comissió i fer-hi contrapropostes si s’escau.

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 33 persones (representant 47 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès a 23 infants.

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                                Sheila Garcia Puig