Propostes de la FaPaC per al nou Decret de…

La FaPaC ha presentat al Departament d’Ensenyament un document d’al·legacions amb les seves propostes perquè siguin tingudes en compte en l’elaboració del nou Decret que ha de regular el servei de menjador escolar.

En el marc del procés de consulta prèvia a l’elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar, la FaPaC ha recollit en un document d’al·legacions les propostes que considera prioritàries treballades des de la comissió de menjadors escolars de la federació.

D’acord amb el que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva. En aquest sentit, des de 1996 s’ha fet palesa la necessitat socioeducativa que cobreix el servei de menjador escolar.

Per l’anterior, des de la FaPaC, estem d’acord amb el Departament d’Ensenyament de la necessitat de regular de forma eficient aquest servei, i amb aquesta finalitat hem fet les següents propostes:

1. En tant que el servei de menjador és un servei emmarcat dintre del dret a l’educació i aquest dret, en el nostre sistema, és universal i gratuït, considerem imprescindible que el servei de menjador es presti mitjançant la modalitat de gestió directa per part del Departament d’Ensenyament, consistent en l’elaboració per personal laboral contractat per la Generalitat de Catalunya dels menús a les dependències del centre escolar, així com del monitoratge necessari per cobrir les necessitats de l’alumnat.
2. En el cas que la universalització i gratuïtat del servei de menjador no es pugui garantir de forma immediata, les famílies organitzades en entitats provades sense ànim de lucre seran les responsables de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament d’Ensenyament i, si s’escau, podrà establir fórmules de col·laboració mútua.
3. El Servei de Menjador ha de formar part del projecte educatiu del centre i s’ha d’integrar en el currículum educatiu i la dinamització d’altres recursos pedagògics existents al centre per part del personal encarregat d’acompanyar els alumnes en l’horari de menjador.
4. L’horari en el qual es presta el servei de menjador se l’ha de reconèixer com a Temps Educatiu.
5. S’ha d’establir obligatòriament una comissió de menjador en el Consell Escolar de Centre.
6. La ràtio de monitor-alumne per a una bona prestació del servei ha de ser la següent:
a) educació infantil: 1 monitor cada 10 alumnes

b) primària: 1 monitor cada 15 alumnes

c) secundària: 1 monitor cada 25 alumnes

d) Nens amb Necessitats Educatives Especials: imprescindible la figura del vetllador/a per cada nen.

7. Monitoratge del servei de menjador: Han de ser educadors amb la formació específica necessària per poder atendre les necessitats dels alumnes durant el temps del servei.
8. Elaboració dels menús: l’alimentació ha de ser equilibrada i supervisada per nutricionistes experts que confeccionin els menús amb aliments de proximitat, ecològics i de temporada.
9. S’ha d’establir un òrgan de control extern, depenent del Departament d’Ensenyament, que supervisi el servei de menjador i on els usuaris es puguin adherir quan hi hagi incompliments en la prestació del servei de menjador. Aquest òrgan ha d’estar compost amb membres del Departament de sanitat competent.

Més informació al web de la FAPAC